English French German Italian Portuguese Russian Spanish

“ЕДЕН“ упатува повик за соработка до оние читатели на сајтот кои поседуваат интересни информации, истражуваат и имаат сопствено мислење за теми кои се обработуваат на овие страници или пак имаат преводи на македонски од статии објавени на други сајтови, блогови, часописи... да земат учество во понатамошното креирање и развивање на сајтот. Администраторите ќе ги разгледаат пристигнатите материјали и ќе ги објават оние кои се во склад со информациите кои веќе се нудат, а авторите или преведувачите кои ќе бидат најактивни ќе добијат своја рубрика и статус на уредници на истата. За повеќе информации или испраќање на материјалите контактирајте го администраторот на еден...

Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 4
НајлошоНајдобро 
Напишано од Едни Македонци   
Понеделник, 04 Мај 2009 17:29
Индекс на артикл
Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Сите страници


Еден – за прв пат екслузивно во дигитална форма ја дава на увид можеби единствената антидарвинистичка полемика во Македонија, односно тринаесетото поглавје на третиот дел - Иницијација - од  романот „Розата од вода“ на  Едни Македонци.

Ова поглавје е полемика и коментар на авторите  со текстовите на водечките научни умови кој се експлицитно и аргументирано против материјалистичката религија на еврејскиот „ гениј “  Чарлс Дарвин.

13. ЗА ДАРВИН...

Вилијам Флусер, професорот по философија на науката и фило­софија на комуникацијата од Универзитетот во Сао Паоло, Бразил, во ед­но свое интервју, дадено за списанието Галаксијаво 1990 година, има из­јавено: Коперник не е поблиску до вистината од Птоломеј, тој е само по­практичен за работа.Очигледно, парадигмата со виртуелната реалност ја измести гледната точка од која го набљудуваме универзумот, дури и во конзервативните академски кругови. По негацијата на теоцентричниот црковен модел со Коперниканскиот хелиоцентричен, од кој произлезе и денешната важечка парадигма за планетата Земја како неважно зрнце прашинаво бескрајниот универзум, ете, преку вируелната реалност вр­тоглаво влеговме во негација на негацијата и повторно, но на еден понаков и пософистициран начин, се враќаме кон теоцентризмот. Но, важечката парадигма можеби и можеме да ја занишаме во космологијата, физиката и математиката, но дали можеме и во биологијата? Еден од најсериозните удари кои му се нанесени на Бог, во смисол на негово отфрлање од страна на човекот како фикција, секако е Дарвиновата теорија за генезата (за по­теклото на видовите). Но, како што се гледа, судејќи според сè ова е уште една ујдурмана розевитесо која на перверзен начин треба да се оза­конии афирмира како природенпринципот на дивиот вирусен капи­тализам кој гласи: Homo homini lupus est! Човекот на човек му е волк, што значи легализација на крвавата експлоатација на природата и на чо­вековата, сега веќе знаеме, не само физичка, туку и духовна, спиритуална енергија која тој ја губи секогаш кога е контролиранои манипулира­нобитие. Ова е постигнато со Дарвиновата теза за природната селекција, според која поадаптибилните и посилните видови ги истиснуваат посла­бите. Прекрасна парадигма која ви нуди морално оправдување да се прилепитеза ближниот свој, по можност многу послаб, понаивен и по­глупав од вас, и да му ја испиете крвта.

Потполно истото важи и за колективите. Не мора да ви зборувам и посочувам примери на крвава експлоатација кои розевитеги имаат сторено во Африка, Азија и така натаму. Но, фала му на Бога, и меѓу ан­гло-американците постојат луѓе кои му се спротивставуваат на системот кој е таму инсталиран, а начинот на борба е удирање по темелите на пара­дигмата. Да разгледаме сега два текста кои се преглед на размислувањата на луѓе кои почнуваат да се сомневаат во теоријата на Дарвин, а се сериоз­ни и идеолошки необоени научници.

Ова се два текста од Галаксија. Едниот е превод од П.М.мага­зинот, а другиот е текст на Џим Гибсон, директор на Институтот за геона­учни истражувања – генерална конференција ASD. Во обата текста се из­несени модерните гледишта на креационистите, кои се опозиција на Дар­вин. Јас во овие текстови ќе ги вметнам и моите коментари за да посочам каде различните науки зборуваат за иста суштина со различен јазик и всушност водат разговор на глуви, што е и нормално, бидејќи експертите за математика, теорија на Хаос, физика, квантна физика, биологија, теоло­гија и лингвистика многу малку имаат општ увид во меѓусебните постула­ти, па не е необично еден заинтересиран аматер да им укаже на нешто што тие го превидуваат. Првиот текст се вика Се бара новиот Дарвини е објавен во 1986 година во Галаксија. Да го проследиме:

СЕ БАРА НОВИОТ ДАРВИН

Во овој час, расправата околу учењето за еволуцијата сè повеќе се разго­рува. Истражувачите постојано откриваат нови проблеми, кои претставува­ат предизвик на Дарвиновото учење. Истовремено, научниците подготвуваат нова теорија за потеклото на животот.

 

Родоначалникот на теоријата за еволуцијата на видовитеЧарлс Дарвин

Ако се обидеме да допреме до делото кое зад себе го остави британски­от научник Чарлс Роберт Дарвин (Charles Robert Darwin), веќе нема да можеме да престанеме да му се чудиме и воодушевуваме. На еден единствен човек му појде од рака сомневањата во библиското објаснување на создавањето на светот да ги преиначи во извесност дека растенијата, животните и луѓето настанале на сосема понаков начин од оној опишан во Библијата. И, што е уште поголем зафат, Дарвин ја стави во движење духовната револуција, чии што резултати денес ги сметаме за совршено природни и сами по себе разбирливи, заборавајќи дека Дарвин тогаш му понуди на светот нешто како сосема нови сознанија:

Живите суштества не дојдоа на свет истовремено, туку се развиваа едни по други и, истовремено, едни од други – се развиваа од едноставни суштес­тва во посложени, од помал број видови настануваа многу други.

Мотор на еволуцијата претставуваат мутацијата и одбирањето. Случајните промени на наследните оособини (мутација) водат кон настанува­ње на нови варијации на живите суштества. Во борбата за опстанок (во одби­рањето или селекцијата) мора да се покаже дали (случајно) настанала некоја оправдана новина.


Неволјите со дарвинизмот

Веќе 125 години важи оваа претстава и за потеклото на нас луѓето. Од Дарвин наваму таа автоматски се прифаќаше и се пренесуваше од поколение на поколение. Меѓутоа, дали во тие 125 години постои барем еден научник кој би можел без нелагода да потврди дека со ова учење немал никакви тешкотии. Та­ков научник нам не ни е познат, пишува во списанието П.М.Џозеф Шепах (Joseph Schepach), додавајќи дека колку што истражувањето е попрецизно, тол­ку повеќе тешкотии искрснуваат со Дарвиновото учење.

Мала забелешка. (Оваа забелешка е од авторот на текстот. Моите забелешки ќе ги означам како мој коментар).

Ако Дарвиновото учење бара толку голема потреба за докази, зошто тогаш воопшто е прифатено? Најверојатно поради тоа што во тоа време енер­гијата на големите духови не беше фокусирана само на сфаќање на новото, зна­чи на разбирање на дарвинистичката наука со сите свои поединости: енергија­та на првите дарвинисти тогаш беше во голем дел трошена на сузбивање на старото. Впрочем, за ова зборува секој учебник по историја. Прво, тогаш не бе­ше поставена задачата да ѝ се обезбедат темели на дарвинистичката доктри­на. Многу поважно беше да се водат расправи за погледите на светот и да се ин­систира на дарвиновата констатација: Вистината е во мојата книга, а не во Библијата.

Ете, ова е тоа за што зборував. Да се даде легитимност на капита­листичкиот вирус – демон, а да се истисне совеста. (Мој коментар.)

Секако, Дарвин никогаш изрично не дал ваков исказ, но ова тврдење ав­томатски произлегува од самата содржина на неговото обемно дело.

Дали во судирите со Дарвин се работи исклучиво за специјални пробле­ми што само биолозите можат да ги разберат и само нив ги интересираат? Никако. Во центарот на вниманието, и тоа практично од првиот ден, е дарви­новиот постулат, кој гласи: Од едноставните видови се развија сложените, и од некогаш малубројните видови подоцна настанаа многу други.

Ако тоа е точно, тогаш во земјата под нашите нозе мора да се најдат и соодветни сведоштва. Станува збор за откривање на фосилни коски, чија ана­лиза би покажала: ова е едно суштество на самата средина од својот равоен пат, тоа веќе не е влекач, но сè уште не е птица да укажеме на конкретен и впе­чатлив пример. Биологијата денес е способна убедливо да докаже дека скелети­те на нашите птици се само повисока фаза во развојот на типичните скелети на типичните влекачи.

Но, во последните 125 години воопшто не се наиде на никаква алка која недостасувамеѓу рептилите и птиците, меѓу крокодилите и орлите, желките и гулабите. Од земјата се ископани или несомнено птичји коски или несомнено коски на влекачи, но никогаш не е ископан некој скелетен склоп кој би сугерирал дека тука природата била на средина на дарвинистичкиот чин на создавање.Последно освежено ( Четврток, 20 Мај 2010 13:27 )
 
Коментари (4)
Odlicna debata
4 Понеделник, 03 Февруари 2014 23:38
Vladko Trencov
Na ovaa tema retko se organiziraat debati, a i na slicni temi, a toa e zalosno. Vo skolo ne ucat za odredeni dogmi, so koi ni perat mozokot. Darvinovata teorija e totalna i neosnovana izmislica. Ne postoi nieden, apsolutno nieden dokaz koj ja potvrduva. Samiot Darvin ja negiral pred smrtta. Samo od zivo moze da nastane zivo. Sekoj organizam e vdahnoven od Boga, so svoj DNK kod i kletocna struktura. Edna muva moze da ima razni podvidovi ( so golemi krila, golema, mala, sharena, otrovna itn) no nikogas, pod nikakvi uslovi duri ni vo sovremenite tehnologii za genetski modifikacii, taa muva ne moze da stane pajak, peperutka, vilinsko konjce ili drug ponapreden vid. Vo naukata ne se poznati pozitivni mutacii, tuku samo negativni. Darvinovata teorija vredi da se analizira, no ne i da se prifati.
Не за шест дена...
3 Петок, 08 Април 2011 11:45
Franz
Исто така, (како додаток на коментарот):
Освен трите врховни сефири кои го симболизираат Тројството, има уште седум.
Darvinizam
2 Четврток, 20 Мај 2010 12:32
Pro
Сметам дека во современиот свет веќе не е најважно тоа дали веруваме дека животот се развил преку еволуција или е создаден од бог. Живееме во време кога треба да ни бидат најважни оние работи кои се во опасност од исчезнување, а тоа се слободата и толеранцијата. Најважна работа е секој да има слобода да верува во што сака, а следно е да не ги осудуваме оние кои мислат поинаку и кои веруваат во нешто друго, кои се различни од нас.
darvinizam
Среда, 30 Јуни 2010 09:43
edni makedonci
Почитуван пријателе, ви благодарам за коментарот, но морам да посочам дека атеизмот е официјална доктрина во секоја секуларна дрѓава. Ние сме атеистички обликувани усте од градинка па до постдипломски студии. Бог мора сами да го откриваме а со него паралелно и конспирацијата која има за цел - атеистичка планета ! Се слоѓувам апсолутно со вас дека слободата на исбор е од Боог дадено право на човекот . Тоа е и каѓано во новиот завет каде што Исус вели - Кој хули на Отецот и на Синот ке се прости но кој хули на Светиот Дух - нема да се прости ниту на небото ниту на земјата. Светиот Дух или божествената креативна инспирација може да се попречи преку ограничувањето на правото на избор а тоа е хула на светиот Дух. Затоа Бог не го узурпира правото на атеистот да биде атеист, но атеистот го узурпира правото на религиозниот да биде религиозен. Тоа е најизразено преку образованието во кое децата немаат право да изберат помегу овие опции, туку имаат само една - Дарвин.
DARVINIZAM
1 Понеделник, 03 Август 2009 08:24
Vladimri Naumoski
Sosem se soglasuvam.... i sekogas hemijata vo mojot mozok ne mozela da ja prifati Darvinovata teorija. Nie kako poseben vid nemame nikakva vrska so majmunite. Nie sme tuka bukvalno kako nekoj da ne poseal.....

Додади го твојот коментар

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptImageOrdered listUnordered listQuoteCode
Happy smileyVery happy smileyWinking smileyOh my God !Smiley with tonque outHot smileySad smileyCrying smileyShocked smileyBe Right BackAshamed smileyConfused smileyI dont knowThinking smileyEye-rolling smileySleepy smileyDon't tell anyoneBaring teeth smileyParty SmileySick smileyAngry smileyDevilAngelNerd smileySarcastic smileySecret tellingThumbs upThumbs downClapping handsFingerscrossedLeft hugRight hugBoyGirlMessengerHeartBroken heartRoseWilted roseKissGiftBirthday cakeCigaretteHandcuffsBeer mugDry martiniI'mMoonStarSunRainbowUmbrellaIslandRainStormDinner plateBowlPizzaCoffee cupCatDogBatGoatSnailTurtleSheepFilmstripNoteE-mailCameraLightClockTelephone receiverComputerMobile phoneXboxSoccer ballAutoAirplaneMoneyFilmFilm LinkSoundPictureExclamationRss
Вашиот псевдоним:
Вашата адреса за електронска пошта:
Предмет:
Коментар: