English French German Italian Portuguese Russian Spanish

“ЕДЕН“ упатува повик за соработка до оние читатели на сајтот кои поседуваат интересни информации, истражуваат и имаат сопствено мислење за теми кои се обработуваат на овие страници или пак имаат преводи на македонски од статии објавени на други сајтови, блогови, часописи... да земат учество во понатамошното креирање и развивање на сајтот. Администраторите ќе ги разгледаат пристигнатите материјали и ќе ги објават оние кои се во склад со информациите кои веќе се нудат, а авторите или преведувачите кои ќе бидат најактивни ќе добијат своја рубрика и статус на уредници на истата. За повеќе информации или испраќање на материјалите контактирајте го администраторот на еден...

Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture - Критика на Дарвинизмот - Страна 2 PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 4
НајлошоНајдобро 
Напишано од Едни Македонци   
Понеделник, 04 Мај 2009 17:29
Индекс на артикл
Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Сите страници

 

Отсуството на преодни форми е клучниот проблем на Дарвино­вата теза (мој коментар).

 

Archaeoraptor (измама за преодна форма помеѓу влекачи и птици)


Дарвиновото ахадоживување

Во одглумен очај, во 1950 година, германскиот палеонтолог Ото Шин­деволф (Otto Schindewolf) рече: Праптицата археоптерикс излезе од јајцето на еден влекач!Со други зборови: очигледно нема никакви докази дека бездната меѓу животните кои ползат и оние кои летаа, природата ја премостила со многу ситни чекори, како што сугерира Дарвиновата доктрина. Всушност, си­те фосили покажуваат дека имало влекачи со кожа од лушпи, а дека потоа одне­надеж се појавил археоптериксот со потполно формирана облека од пердуви. Меѓу нив немало ништо!

Од каде потекнува претставата на Дарвин за настанувањето на видо­вите преку мутација (менување на наследните особини) и селекција (избор во борбата за опстанок)? Во својата книга Дарвин во потполност објаснува како дошло до тоа. Тие идеи формално ги стекнал од набљудувањата на живите жи­вотни, а и од до тогаш откриените фосили.

Преку мутација: на островите Галапагос, кои лежат далеку пред бре­гот на Јужна Америка, Дарвин открил животински видови кои, иако несомне­но сродни со јужноамериканските, овде се јавуваат во повеќе варијации, кои ина­ку ги нема на ниедно друго место на светот. Така станаа познати галапагос­ките зеби. Постојат тринаесет видови, кои се разликуваат не само по бојата и големината, туку и по обликот на клунот. Кај секој вид, младите имаат ист клун како и нивните родители. Секој од тие тринаесет облици на клуно­вите е прилагоден на одреден начин на исхрана.

Може да се замисли дека Дарвин го искусил она што психолозите го нарекуваат аха“ – доживување. Олујата ги фрла зебите од копното на остро­вот. Дарвин шпекулирал: Можеби сите овие варијации потекнуваат од еден единствен пар зеби кои опстанале во архипелагот. Таму нивните потомци со својот надворешен изглед се прилагодуваат на новата средина. Како можело воопшто да дојде до тоа? Дарвин заклучил дека нешто морало да се измени во самиот нацрт на обликување на организмите, усидрен во наследните супстан­ции на зебите. Новите поколенија на зебите во одредено време можеле да разви­јат поинаков облик на клунот од оној на нивните родители.

 

 

Отсуство на преодни облици

Може да се претпостави каква теоретска сила имал Дарвин, ако се знае дека епохалните откритија на Грегор Мендел (Gregor Mendel – „Наслед­ството одлучува за надворешниот лик на потомците) сè уште не беа заеднич­ко добро на сите луѓе. Дарвин се држел до практичните искуства на одгледува­чите на добиток. Ако на последниве им поаѓало од рака, по внимателно одбира­ње на мажјакот и женката, да одгледаат посебна раса на крава и коњ, тогаш и природата би требало да биде способна да прави избор, да речеме во случајот на зебите.

Од овие мисли нужно произлегоа и следните. При одгледувањето на до­биток по пат на вкрстување, луѓето пресудуваат дали исходот е добар или лош. До пресуда доаѓа и кога во процесот каде што нема луѓе – одгледувачи, одредени животни имаат поголеми изгледи за размножување, па со оглед на тоа и се про­биваат нивните наследни особини. Така, до промена доаѓа преку многу ситни поместувања. Дарвин верувал дека до промена може да дојде меѓу видовите, до­душа на друг начин отколку кај животните кои се одгледуваат со вкрстување.

Тој, во принцип, верувал дека природата е способна да ја пречекори границата на видовите, преку која, инаку, одгледувачот на добитокот не мо­же да премине. Но, како што е речено, денес на тоа не може да сметаме, бидеј­ќи инаку некаде би морале да се најдат и алките кои недостигаат“ – приме­роци кои отскокнуваат од видовите. Проблемот на алката која недостасувачесто погрешно се пренесува на проблемот на настанување на човекот од мај­мун. Но, американскиот биолог Џорџ Симпсон (George Simpson) вели: Отсус­твото на преодни форми е речиси сеопшта појава.

Ете, тоа е тоа – видовите во историјата на Земјата наеднаш се поја­вуваат и исчезнуваат со скокови кои се непредвидливи. Па, нели е ова фрактална нелинеарна функција? (Мој коментар.)

А неговиот колега Гордон Ретреј Тејлор (Rattray Taylor) уште попрециз­но објаснува: Потеклото на околу 26 групи цицачи е потполно непознато. Мрак го покрива и настанувањето на инсектите. Непознати остануваат и предците на рибите. Бидејќи најстарите рибни јајца кои ги открил човекот се веќе пот­полно формирани, а праинсектите вклучени во Бернштајновата (Bernstein) класификација не изгледаат многу поразлично од денешните егземплари.

Овде би било многу интересно да додадеме дека првите 3-Д ани­мации направени со првите генерации компјутери, кои не располагаа со голема РАМ меморија, всушност беа анимации на инсектовидничлен­коноги форми. (Мој коментар.)


Не за шест дена...

Овие искази звучат како нешто повеќе од обична тешкотија со дарви­нистичката доктрина; тие се безмалку најостра критика, ако не и побивање. Кога човек ќе ги прочита ваквите констатации од перото на признати биоло­зи, мора да се запраша: зошто токму сега? Поради што науката, од деценија во деценија, веруваше во Дарвиновото учење за потеклото?

Заради разјаснување на работите, треба уште еднаш да се обрне вни­мание на идеолошката содржина на работите. Речиси сè до денес научниците мораа да се плашат, кога и да посакаа да се одалечат од Дарвин, да не соберат аплаузи од погрешната страна, имено од страната на верните современи при­врзаници на Библијата, кои и по 125 години од објавувањето на Дарвиновото де­ло би можеле да инсистираат на доследна точност на библиската верзија за по­станокот.

Овде авторот на текстов има проблем со вулгарната терминологи­ја и толкување на догмата, која кај католиците кулминираше со инквизи­ција, а кај протестантите со примитивен приземен прагматизам. (Мој ко­ментар.)

Затоа не случајно биологот Јоахим Илиес (Joachim Illies), човек чии уве­рувања се мошне блиски до христијанското учење, но кој е истовремено и науч­ник со совест, во списанието П.М.“. објави повеќе насочувачки написи. Во тие текстови тој без заобиколување ја изнесе вистината за тешкотиите со Дарви­новата доктрина и истовремено застана да го брани Дарвин од неоправдани критики. Пред две години Илиес во списанието П.М.укажа дека до денес не е познат ниту еден пример на мутација која би ја пречекорила границата меѓу видовите. Уште пред две години овој (инаку рано починат) научник одлучно по­кажа дека нема враќање на Библијата. Живите суштества не се создаваат за шест дена, туку за милијарди години. Како што ни животот на Земјата не постои само четири илјади години, како што во 1860 година утврдува англис­киот надбискуп Џејмс Ашер (James Usher), а кој беше оспорен од Дарвин.

Ова е важно. Библиското толување за креацијата, според кое живо­тот е создаден за шест дена, а седмиот Бог се одмара, се гледа во контек­стот на линеарното време, а кое од досега напишаното видовме дека е при­вид, како и движењето, впрочем. Шесте дена, плус седмиот во кој Бог почи­ва, се однесуваат на седумте духови кои излегуваат од престолот Божји и владеат со светот, односно седумте татвикај Индусите, односно седумте орбитални слоеви на атомот, односно седумте чакри, односно точки на конвергенција, односно седумте бои на виножитото, односно седумте да­вањана Бог (затоа поимите дени даденсе синоними), односно седум­те леери(слоеви) од кои во нашата виртуелна информатичка парадигма е генерирано човековото тело и светот воопшто. Тоа се седум вибрации, кои ги знаеме како тонови од музичката скала и ни даваат теоцентричен модел на универзумот. Секое сместување на Бог во просторот и времето е плитко, да не кажам паганско. Сепак, како што пишував и претходно, и на­учниците и теолозите, како и аријанството и аријанската ерес, и разни над­бискупи­, кои собирајќи ги годините на живот на потомците на Адам и Ева доѓаат до некакви линеарни концепти, цифри и заклучоци за тоа кол­ку е стара Земјата, всушност грешат. Времето не е линеарно. Со Ајнштајн видовме дека тоа е релативно, а идејата на оваа книга е да покаже дека ра­ботите се уште поинакви, односно дека времето е фрактално-субјективно и уникатно за секој систем. Субјективното време на Бог е 0, односно тоа во Бог не постои, бидејќи Бог е вечно сега. Истото важи и за просторот, од­носно вечно овде. На крајот на краиштата како воопшто можеме буквално да ги сваќаме седумте денакога сонцето и месечината се створени чет­вртиот ден. Прочитајте внимателно во Генеза 1– 17. (Мој коментар.)

Останува фактот (и во сите оправдани критики на сметка на Дар­вин) дека основната мисла на еволуцијата може да се смета за потполно точ­на. Неоспорни докази во таа смисла ни приложуваат палеонтологијата (наука­та за фосилите), морфологијата (науката за облиците) и систематиката (на­уката за семејното стебло на животнните).

Зошто рибите немаат раце? Кога еволуцијата навистина би била слу­чајна, зарем не би можело да се случи да настанат риби со раце? Францускиот хемичар Жак Моно (Jacques Monod) вели: Секое животно дозволува промена са­мо ако таа му овозможи да ги зголеми своите шанси за опстанок.Пример за соодветнамутација, според Моно, е лилјакот. Тој за себе створил нешто меѓу носечка површина и падобран, а тоа му овозможува да прави големи скоко­ви при бегство.

Дарвин е најмногу оспоруван од англискиот биолог Руперт Шелдрејк (Rupert Sheldrake) од Кембриџ универзитетот. Тој тврди: Сите сознанија за жи­вите суштества од сите времиња се собрани во 'полиња' и меѓусебно се поврзани.

Тејар де Шарден ја оспорува случајноста на еволуцијата. Според негово­то учење, паунот и медузата тежнеат кон Точката Омега.

 Последно освежено ( Четврток, 20 Мај 2010 13:27 )
 
Коментари (4)
Odlicna debata
4 Понеделник, 03 Февруари 2014 23:38
Vladko Trencov
Na ovaa tema retko se organiziraat debati, a i na slicni temi, a toa e zalosno. Vo skolo ne ucat za odredeni dogmi, so koi ni perat mozokot. Darvinovata teorija e totalna i neosnovana izmislica. Ne postoi nieden, apsolutno nieden dokaz koj ja potvrduva. Samiot Darvin ja negiral pred smrtta. Samo od zivo moze da nastane zivo. Sekoj organizam e vdahnoven od Boga, so svoj DNK kod i kletocna struktura. Edna muva moze da ima razni podvidovi ( so golemi krila, golema, mala, sharena, otrovna itn) no nikogas, pod nikakvi uslovi duri ni vo sovremenite tehnologii za genetski modifikacii, taa muva ne moze da stane pajak, peperutka, vilinsko konjce ili drug ponapreden vid. Vo naukata ne se poznati pozitivni mutacii, tuku samo negativni. Darvinovata teorija vredi da se analizira, no ne i da se prifati.
Не за шест дена...
3 Петок, 08 Април 2011 11:45
Franz
Исто така, (како додаток на коментарот):
Освен трите врховни сефири кои го симболизираат Тројството, има уште седум.
Darvinizam
2 Четврток, 20 Мај 2010 12:32
Pro
Сметам дека во современиот свет веќе не е најважно тоа дали веруваме дека животот се развил преку еволуција или е создаден од бог. Живееме во време кога треба да ни бидат најважни оние работи кои се во опасност од исчезнување, а тоа се слободата и толеранцијата. Најважна работа е секој да има слобода да верува во што сака, а следно е да не ги осудуваме оние кои мислат поинаку и кои веруваат во нешто друго, кои се различни од нас.
darvinizam
Среда, 30 Јуни 2010 09:43
edni makedonci
Почитуван пријателе, ви благодарам за коментарот, но морам да посочам дека атеизмот е официјална доктрина во секоја секуларна дрѓава. Ние сме атеистички обликувани усте од градинка па до постдипломски студии. Бог мора сами да го откриваме а со него паралелно и конспирацијата која има за цел - атеистичка планета ! Се слоѓувам апсолутно со вас дека слободата на исбор е од Боог дадено право на човекот . Тоа е и каѓано во новиот завет каде што Исус вели - Кој хули на Отецот и на Синот ке се прости но кој хули на Светиот Дух - нема да се прости ниту на небото ниту на земјата. Светиот Дух или божествената креативна инспирација може да се попречи преку ограничувањето на правото на избор а тоа е хула на светиот Дух. Затоа Бог не го узурпира правото на атеистот да биде атеист, но атеистот го узурпира правото на религиозниот да биде религиозен. Тоа е најизразено преку образованието во кое децата немаат право да изберат помегу овие опции, туку имаат само една - Дарвин.
DARVINIZAM
1 Понеделник, 03 Август 2009 08:24
Vladimri Naumoski
Sosem se soglasuvam.... i sekogas hemijata vo mojot mozok ne mozela da ja prifati Darvinovata teorija. Nie kako poseben vid nemame nikakva vrska so majmunite. Nie sme tuka bukvalno kako nekoj da ne poseal.....

Додади го твојот коментар

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptImageOrdered listUnordered listQuoteCode
Happy smileyVery happy smileyWinking smileyOh my God !Smiley with tonque outHot smileySad smileyCrying smileyShocked smileyBe Right BackAshamed smileyConfused smileyI dont knowThinking smileyEye-rolling smileySleepy smileyDon't tell anyoneBaring teeth smileyParty SmileySick smileyAngry smileyDevilAngelNerd smileySarcastic smileySecret tellingThumbs upThumbs downClapping handsFingerscrossedLeft hugRight hugBoyGirlMessengerHeartBroken heartRoseWilted roseKissGiftBirthday cakeCigaretteHandcuffsBeer mugDry martiniI'mMoonStarSunRainbowUmbrellaIslandRainStormDinner plateBowlPizzaCoffee cupCatDogBatGoatSnailTurtleSheepFilmstripNoteE-mailCameraLightClockTelephone receiverComputerMobile phoneXboxSoccer ballAutoAirplaneMoneyFilmFilm LinkSoundPictureExclamationRss
Вашиот псевдоним:
Вашата адреса за електронска пошта:
Предмет:
Коментар: