English French German Italian Portuguese Russian Spanish

“ЕДЕН“ упатува повик за соработка до оние читатели на сајтот кои поседуваат интересни информации, истражуваат и имаат сопствено мислење за теми кои се обработуваат на овие страници или пак имаат преводи на македонски од статии објавени на други сајтови, блогови, часописи... да земат учество во понатамошното креирање и развивање на сајтот. Администраторите ќе ги разгледаат пристигнатите материјали и ќе ги објават оние кои се во склад со информациите кои веќе се нудат, а авторите или преведувачите кои ќе бидат најактивни ќе добијат своја рубрика и статус на уредници на истата. За повеќе информации или испраќање на материјалите контактирајте го администраторот на еден...

Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture - Критика на Дарвинизмот - Страна 4 PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 4
НајлошоНајдобро 
Напишано од Едни Македонци   
Понеделник, 04 Мај 2009 17:29
Индекс на артикл
Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Сите страници

 

Илузијата за мазниот проток

И денешните генетичари навистина открија во наследната супстан­ција еден таков манускрипт на животот. Уште од порано се знае дека вкуп­ниот опфат на наследството е далеку поголем одошто е тоа неопходно за нацр­тот на обликување на организмот. Кога молекулите на човековите гени би се наредиле една по друга (додека во клетките се стуткани едни до други), би се добил синџир долг десет милијарди километри.

Денес се знае дека покрај носителите на вистински наледни информа­ции (активнигени) постојат и таканаречени неми гени. Тие содржат шиф­рирани упатства за градба на протеини, само што по тие упатства засега сè уште не се постапува. Оттука извира и важната поддршка на Моновата хипо­теза. Сосема е можно во телото да доаѓа до менување на наследните супстан­ции, а при тоа фактички да не се менува и изведениот нацрт на обликување на организмот како целина. Но, кога во немитегени ненадејно ќе се активираат потполно променети информации тогаш мутацијата (што настанува на таков начин) е несомнено темелна.

Во тој случај, дали без тешкотии би се сфатило како од влекач за час настанува птица, па тогаш одглумениот очај на германскиот палеонтолог Шондеволф би се покажал како сосема неумесен. Глетката на птица која се из­ведува од јајцето на еден влекач тогаш можеби не би претставувала најнормал­на работа на светот, но сепак би било нешто што би можело да се замисли.

Сепак, ова нема да го видиме, а ќе ви објаснам и зошто. Од ова јас­но се гледа дека сите живи организми и нацртитеза нивната градба ег­зистираат во чудниот атракторкако потенцијал. Тоа е еден вид на биб­лиотекаво која сe е депонирано и по потреба се вади и се реконфигури­ра, но ова се одвива толку суптилно што сè што ние ќе видиме ќе биде не­каква, на пример, риба за која сме мислеле дека исчезнала, а која одеднаш се појавува жива и здрава. Како е тоа можно?, ќе се запрашаме.

Замислете еден виртуелен аквариум со црвени и сини рипки кои се размножуваат и се јадат меѓу себе. Системот е така избалансиран што прирастот и загубите се во постојан флуктуирачки баланс, па на вашиот екран нон-стоп се случува динамична слика на уверлив подводен свет. Но, тоа не се риби, тоа се математички функции кои ги генерираат сликите на рибите, просторот, времето и динамиката на виртуелниот живсвет. Ова самото по себе исклучува било каква борба за опстанок, туку само дава флуктуирачки баланс кој ние сме го одредиле со математички параметри, како Богови – творци на нашиот виртуелен аквариум. Оној момент кога ќе одлучиме да внесемеи зелени риби, ние всушност во системот внесува­ме нова променлива. И што се случува тогаш? Целокупниот систем се реконфигурираи се однесува како отсекогаш да постоеле црвени, сини и зелени рипки.

Еден спротивен пример кој покажува дека не постои борба за оп­станок и дека човечките суштества и другите битија се плански распоре­денипо светов е примерот со домашните мачки кои розевитеги донес­ле во Австралија. Имено, австралиската влада сериозно размислува да на­прави потполно истребување на овие домашни животни, кои за многу ку­со време истребуваат цели видови егзотични автохтони австралиски пти­ци. Очигледно, австралиските птици немаат код за одбранаили про­грамапротив домашните мачки, и тешко дека некој од овие видови ќе преживее во следните милион години колку што е потребно, според Дар­вин, за спонтано да создадат одбранбена стратегија. Очигледно, човекот во овој случај креирал вирусво системот, бидејќи неговите акциикако локален набљудувач се ограничени и штетни зашто тој не е творец на системот, туку само дел од него. (Мој коментар.)

Остануваме на доволно цврсто тло кога отстапуваме од тоа сè да објас­ниме како мазен и непрекинат проток, и што се задржуваме само на мутацис­китескокови. Дека овие ги има, длабоко е убеден и значајниот американски ис­тражувач на еволуцијата, Стивен Џ. Гулд (Steven J. Gould) од Харвардскиот уни­верзитет. Гулд е сигурен дека човекот никогаш нема да ја пронајде алката која недостасуваод проста причина што природата никогаш не ја ни создала.

Нормално! Претходниот пример со виртуелниот аквариум. Ова објаснува дека скоковите во еволуцијата се интервенција на Творецот, од­носно на состојбата на најголема апсолутна веројатност. (Мој коментар.)

Според Гулд, еволуцијата, од едноклеточните суштества па сe до чо­векот, никогаш не била тивка, никогаш еднолична, никогаш рамномерна. Таа повеќе личи на движењето на некој автомобил во колона за време на најголем со­обраќаен метеж: тргни, прикочи, тргни, прикочи, итн. Со други зборови: нена­дејни замави во развојот се менуваат со други фази на мирување.


Примерот на беснило

Дали е тоа конечната вистина? За жал, сè уште не. Против Гулд и ден-денес настапуваат дарвинистите, кои од Гулд и неговите приврзаници ба­раат недвосмислени докази. Новиот Дарвин допрва треба да се роди. Но, негова­та задача е веќе јасна. Тој ќе мора во еден надчовечки замав да најде заеднички именител на мноштвото веродостојни факти кои науката ги присвоила од Дарвин наваму.

Како, на пример, можеле да се развијат вирусите на беснило? Овие суштества на границата меѓу живии неживирасполагаат со ѓаволска спо­собност некој цицач или човек да го натераат да им биде во потполна служба. Сите симптоми на болестите наречени беснило имаат само една цел: дома­ќиноттреба да се совлада за на вирусите да им се овозможи понатамошно ширење. Оттука произлегува и последователниот нагон за гризење кај луѓето кога оболуваат од беснило. Оттука е и стравот од погледот во вода. Тоа не мо­же да биде случајно. Германскиот зоолог Адолф Портман (Portmann), ни нај­малку не се двоумеше поврзаноста на беснилото со нагонот на вирусот на бес­нилото за надживување да ја нарече демонска.

Сосема исправно. Сите организми и воопшто системи кои функ­ционираат како вируси, всушност се демонски. Тоа се системи со лине­арен атрактор и тие, за да не се проголтаатсамите себе, едноставно, узурпираат организми кои се во синергија со природата за да ја крадатнивната животна сила. (Мој коментар.)

Слични тешки еволуциски загатки се обидува да одгатне и американ­скиот биохемичар Кристијан Швабе (Christian Schwabe). Поради што во телото на морско куче – сабјарка (кое, како жив фосил, не се менува веќе 500 милиони години), се прашува овој истражувач, се јавува хормонот релаксин, иако оваа за живот неопходна супстанција ја исполнува биолошки содржинската задача само во телата на високо развиените цицачи, значи во животните кои настанале пове­ќе стотини милиони години по настанувањето на тоа морско куче.

Швабе верува: кога пред повеќе од 3,5 милијарди години во тогашната морска вода, необично богата со минерали (во прасупата), се јавиле првите об­лици на примитивен живот, исто така се образувале и севкупните нацрти за обликување на организмите кои подоцна се реализирале еден за друг, претворај­ќи се во живи суштества од крв и месо. Според Швабе, секој организам располага со далеку повеќе наследни информации отколку што му е потребно за облику­вање. Ако се промени средината, за погоден одговор ќе се трага, така да се рече, во библиотека, а потоа ќе се развиваат шкргите, белодробните гради, окло­пот и забите.

Еве, и Швабе го користи истиот термин – библиотека. Важно е да се сфати дека библиотекатане е на генетско ниво, ниту на молеку­ларно, туку во самата нулта точкаили омега точка, или Христос, или крстот, или суперпозицијата на квантумот, или состојбата на чуден атрак­тор, која е потенција на сe. (Мој коментар.)


Конвергентна еволуција

Секако, во поглед на содржината, секој вид не поседува подеднакво богата генетска програма. Имено, секоја праклеткапри одделувањето и поткожору­вањетоможела да ги отелотвори само оние носители на наследни информации кои пливале во нејзина близина. И така, уште на самиот почеток, шансите биле нееднакво поделени. Штом преку новите склопови бил измамен генетскиот по­тенцијал на еден вид, згаснала и неговата способност за прилагодување.

Ова е глупост! (Мој коментар.)

Теориите на Швабе досега сè уште не добиле потврда, но една работа зборува во прилог на тоа дека содржат барем зрно вистина. Денес, имено, се знае дека природата секогаш одново измислуванови органи. За ова забележува­ње постои и стручен израз конвергентна еволуција.

Еве еден пример. Окото настанало повеќе пати (што може и да се дока­же), во различни времиња и на различни места. Истото важи и за крилата, трно­вите и многу други еволуциони новини. Секако, до исти серии на мутации се­кој пат можело случајно да се дојде. Меѓутоа, поуверливо звучи кога ќе поверуваме, заедно со Швабе, дека секој пат се посегало наназад по едно исто начело на градење.

Да! Постои архетип за око или идеално око кое егзистира во нул­тата точка како потенцијал, а актуелните очисе адаптирани на потре­бите на системот. Сетете се на лингвистиката: дивбожествена светлост и видгледање, се инверзно прочитани опозити. (Мој коментар.)

Овде мора да се спомене најбизарниот од денешните правци во истра­жувањето на еволуцијата. Неговите претставници тврдат, ни помалку ни по­веќе, дека наследничките информаци, така да се рече, лебдат во воздухили поточно летаат во воздухот. За да се исклучи заблудата: американскиот нобе­ловец Френсис Крик (Francis Crick) не е приврзаник на овој правец. Тој предизви­ка општо внимание со хипотезата за панспермија, според која никулците на животот узреваат на Земјата од вселената.


Хоризонтална еволуција

Она што сега мора да се разјасни нема никаква врска со вселената. Пред сè: како наследните информации можат да летаат во воздух? Најверојат­но со помош на вирусите кои практично се присутни секаде. Секоја постоечка наследна информација вирусите ја пренесуваат секаде. Така настанува една но­ва хоризонталнаеволуција. Сите новости настанати во текот на еволуција­та на тој начин со брзо темпо се прошируваат по целата Земја. Бидејќи наиз­глед независните видови можат меѓусебно генетски да се поврзаат преку хори­зонтален вирусен синџир.

Глупаво? Напротив. Барем во поглед на бактериите, нобеловецот Вер­нер Арбер (Werner Arber) во меѓувреме докажува дека вирусите се навистина спо­собни да пренесат информации од едно на друго живо суштество. За цицачите и луѓето таков доказ сè уште недостига, бидејќи секое поколение опфаќа многу го­дини, па со оглед на тоа истражувањата траат долго време. Сепак, Вернер Арбер наведува на размислување: Подвижните генетски елементи, кои можат да ги користат вирусите како превозни средства, прават принципиелно нужно еволуци­­јата да се набљудува во пошироко светло.Претпазливоста е, секако, неопходна.

А, зошто да не и преку измет? Ако вие извршите нужда во Скопје и со вашиот измет отиде и еден купваша ДНК по Вардар до Егеј, и ако некоја риба тоа го изеде, за потоа истата да биде изедена од некој јапонски турист на Халкидики и тој одеднаш почне да зборува македонски, веројат­но сме ја пронашле точната материјалистичка каузална врска со методот на редукционистичка дедукција. Простете што сум одвратно саркастичен, но не можам да не се изначудам на перверзните материјалистички обиди за негирање на очигледната нелокалност на сите системи. (Мој коментар.)

Во ваква ситуација ништо не е поупатно од сочекувањето на исходот од хипотезите. Тоа особено важи за последното учење, без чиј приказ овој текст не би смеел да остане. Станува збор за морфогенетнски полиња.Последно освежено ( Четврток, 20 Мај 2010 13:27 )
 
Коментари (4)
Odlicna debata
4 Понеделник, 03 Февруари 2014 23:38
Vladko Trencov
Na ovaa tema retko se organiziraat debati, a i na slicni temi, a toa e zalosno. Vo skolo ne ucat za odredeni dogmi, so koi ni perat mozokot. Darvinovata teorija e totalna i neosnovana izmislica. Ne postoi nieden, apsolutno nieden dokaz koj ja potvrduva. Samiot Darvin ja negiral pred smrtta. Samo od zivo moze da nastane zivo. Sekoj organizam e vdahnoven od Boga, so svoj DNK kod i kletocna struktura. Edna muva moze da ima razni podvidovi ( so golemi krila, golema, mala, sharena, otrovna itn) no nikogas, pod nikakvi uslovi duri ni vo sovremenite tehnologii za genetski modifikacii, taa muva ne moze da stane pajak, peperutka, vilinsko konjce ili drug ponapreden vid. Vo naukata ne se poznati pozitivni mutacii, tuku samo negativni. Darvinovata teorija vredi da se analizira, no ne i da se prifati.
Не за шест дена...
3 Петок, 08 Април 2011 11:45
Franz
Исто така, (како додаток на коментарот):
Освен трите врховни сефири кои го симболизираат Тројството, има уште седум.
Darvinizam
2 Четврток, 20 Мај 2010 12:32
Pro
Сметам дека во современиот свет веќе не е најважно тоа дали веруваме дека животот се развил преку еволуција или е создаден од бог. Живееме во време кога треба да ни бидат најважни оние работи кои се во опасност од исчезнување, а тоа се слободата и толеранцијата. Најважна работа е секој да има слобода да верува во што сака, а следно е да не ги осудуваме оние кои мислат поинаку и кои веруваат во нешто друго, кои се различни од нас.
darvinizam
Среда, 30 Јуни 2010 09:43
edni makedonci
Почитуван пријателе, ви благодарам за коментарот, но морам да посочам дека атеизмот е официјална доктрина во секоја секуларна дрѓава. Ние сме атеистички обликувани усте од градинка па до постдипломски студии. Бог мора сами да го откриваме а со него паралелно и конспирацијата која има за цел - атеистичка планета ! Се слоѓувам апсолутно со вас дека слободата на исбор е од Боог дадено право на човекот . Тоа е и каѓано во новиот завет каде што Исус вели - Кој хули на Отецот и на Синот ке се прости но кој хули на Светиот Дух - нема да се прости ниту на небото ниту на земјата. Светиот Дух или божествената креативна инспирација може да се попречи преку ограничувањето на правото на избор а тоа е хула на светиот Дух. Затоа Бог не го узурпира правото на атеистот да биде атеист, но атеистот го узурпира правото на религиозниот да биде религиозен. Тоа е најизразено преку образованието во кое децата немаат право да изберат помегу овие опции, туку имаат само една - Дарвин.
DARVINIZAM
1 Понеделник, 03 Август 2009 08:24
Vladimri Naumoski
Sosem se soglasuvam.... i sekogas hemijata vo mojot mozok ne mozela da ja prifati Darvinovata teorija. Nie kako poseben vid nemame nikakva vrska so majmunite. Nie sme tuka bukvalno kako nekoj da ne poseal.....

Додади го твојот коментар

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptImageOrdered listUnordered listQuoteCode
Happy smileyVery happy smileyWinking smileyOh my God !Smiley with tonque outHot smileySad smileyCrying smileyShocked smileyBe Right BackAshamed smileyConfused smileyI dont knowThinking smileyEye-rolling smileySleepy smileyDon't tell anyoneBaring teeth smileyParty SmileySick smileyAngry smileyDevilAngelNerd smileySarcastic smileySecret tellingThumbs upThumbs downClapping handsFingerscrossedLeft hugRight hugBoyGirlMessengerHeartBroken heartRoseWilted roseKissGiftBirthday cakeCigaretteHandcuffsBeer mugDry martiniI'mMoonStarSunRainbowUmbrellaIslandRainStormDinner plateBowlPizzaCoffee cupCatDogBatGoatSnailTurtleSheepFilmstripNoteE-mailCameraLightClockTelephone receiverComputerMobile phoneXboxSoccer ballAutoAirplaneMoneyFilmFilm LinkSoundPictureExclamationRss
Вашиот псевдоним:
Вашата адреса за електронска пошта:
Предмет:
Коментар: