English French German Italian Portuguese Russian Spanish

“ЕДЕН“ упатува повик за соработка до оние читатели на сајтот кои поседуваат интересни информации, истражуваат и имаат сопствено мислење за теми кои се обработуваат на овие страници или пак имаат преводи на македонски од статии објавени на други сајтови, блогови, часописи... да земат учество во понатамошното креирање и развивање на сајтот. Администраторите ќе ги разгледаат пристигнатите материјали и ќе ги објават оние кои се во склад со информациите кои веќе се нудат, а авторите или преведувачите кои ќе бидат најактивни ќе добијат своја рубрика и статус на уредници на истата. За повеќе информации или испраќање на материјалите контактирајте го администраторот на еден...

Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture - Критика на Дарвинизмот - Страна 5 PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 4
НајлошоНајдобро 
Напишано од Едни Македонци   
Понеделник, 04 Мај 2009 17:29
Индекс на артикл
Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Сите страници

 

Отворено прашање

Во нивното постоење убеден е британскиот биохемичар и физиолог Руперт Шелдрејк (Rupert Sheldrake). Што се подразбира под тоа? Шелдрејк ве­рува дека не се губи ниту едно од искуствата кои живите суштества ги стек­нале во текот на еволуцијата. Сите искуства се собрани во морфогенетските полиња. Тие делуваат не само при расплодувањето, не само на рамни наслед­ства, и не само во подрачјето на животот.

Како илустрација може да послужи еден експеримент достоен за вни­мание, кој заврши со потполн успех. Испитаници од Европа добија задача да на­учат наизуст три песни. Прво една прастара јапонска детска песничка, потоа една современа јапонска песна и, на крај, бесмислена низа од гласови кои само звучат јапонски. Недвосмислен победник: старата јапонска песна. Испитани­ците неа најбрзо ја научија наизуст и таа најдобро им се втисна во помнењето.

Како би требло да се објасни тој резултат? Приврзаниците на Шел­дрејк велат: старата јапонска песна можеше најслесно да се научи само поради тоа што неа веќе ја имале научено толку милиони луѓе, и поради тоа што ис­куствата на тие милиони луѓе се вцврстиле во морфогенетските полиња.

Ова е можеби и најважниот дел од овој текст. Шелдрејк, кој го споменавме и во првиот дел од книгава, е човекот кој јасно покажа дека постои нелокална комуникација. Овде би го навел и експериментот наре­чен Принципот на стотиот мајмун, кој покажа дека штом една група мајмуни во Лондон ги научите на некаква корисна финта, на пример ко­ристење стап за да се дофати бананата, контроланата група во Токио спонтано го учи истото. Ова јасно покажува дека идеите се разменуваат нелокално преку квантната суперпозиција, моментално преку вечноста, а не преку вируси поштари и сл. (Мој коментар.)

Ова излагање се обиде да одговори на две комплексни прашања: 1. Кои делови на Дарвиновото учење и денес се држат сосема добро; и 2. За какви нови претстави во еволуцијата се разговара во рамките на науката. Од друга стра­на, и понатаму останува отврено прашањето кога ќе се појави еден нов Дарвин и што ќе ни каже тој.

Да, Бог постои, но не го разбира ниту Црквата ниту науката. Цир­кусот ќе продолжи уште некое време. (Мој коментар.)

За разлика од првиов текст, кој ги покажува размислувањата на научниците кои се алтернатива на Дарвин, текстот Архитектот на живо­тот или зошто Дарвин (не) е во правое извонредно излагање на автор кој е исклучително упатен научник и експлицитен креационист. Во првиот текст Се бара новиот Дарвин, кој е преведен од Галаксијаи кој е таму објавен 1986 година, може да се насети наклонетоста на уредничката по­литика на списанието кон материјалистичките концепти и покрај тоа што во текстот се негира Дарвин, Бог е сè уште непожелна категорија. Тоа е и нормално, бидејќи текстот е од 1986-тата, кога со СФР Југославија сè уште владееше лут комунизам.

Вториов текст е од 1999 година и, како што ќе видиме, магазинот во тоа време е отворен и за експлицитно теистичките гледишта на овој проблем. Нормално, и овој пат со мои повремени укажувања и комента­ри го нудам и овој текст на проследување:

 

КРЕАЦИОНИСТИЧКА ТЕОРИЈА

АРХИТЕКТ НА ЖИВОТОТ

ИЛИ ЗОШТО ДАРВИН НЕ Е ВО ПРАВО

Директорот на Инститиутот за геонаучни истражувања на Генерал­ната конференција АСД ги објасни основните на креационистичката теорија, која наспроти натуралистичката теорија објаснува зошто за почеток е неоп­ходен интелигентен Творец. Философијата во основа на поголемиот дел на сов­ремената наука претставува продолжен обид на времето на просветеноста сев­купноста на Природата да ја вклучи во системот на објаснувања кој ги наведу­ва само материјалните причини. Погрубо речено, во современата наука доми­нираат поединци кои сакаат да ја исклучат секоја нужност на Божјото делу­вање во Природата. (Еве, уште во предговорот гледаме дека постојат многу луѓе кои го согледуваат планетарниот заговор за елиминација на Бог. Раз­ликата од човек до човек е во разбирањето на големината на овој заговор и тежината на последиците од него; – мој коментар.) Се надеваат дека ќе го отстранат Бог објаснувајќи ја Природата со помош на природните закони. Философијата која стои зад тоа се нарекува натурализам, а науката примен­лива во таа смисла може да се нарече натуралистичка наука.

Пишува: Џим Гибсон

Натуралистичката наука даде значајни успешни резултати предла­гајќи објаснувања на природните феномени, кои ги подразбираат само матери­јалните услови. Бројни природни феномени, од интеракцијата на атомските честички до експлозијата на суперновата, можат да се објаснат со помош на природните закони. Меѓутоа, некои најосновни проблеми не можеа да се објас­нат натуралистички. Меѓу нив, прашањето за настанок на животот е еден од најочигледните и најупорните проблеми. Дарвин го избегнуваше ова прашање, иако приватно се занимаваше со можноста за појава на живот во некоја малеч­ка топла бара. Значителен број научници од денешново време се занимаваат со проучувања, настојувајќи на тој начин да го решат основниот проблем, што се­како создава мноштво шпекулации. Но, проблемот како да не е поблиску до ре­шението одошто беше во времето на Дарвин. Впрочем, колку повеќе ја осознава­ме сложеноста на животот, толку потешко го објаснуваме неговиот почеток.

Овде би било корисно да се посветиме на една точка. Научниците чес­то откриваат како се врши некоја органска функција. Тие се во состојба да ја опишат таа функција со помош на физичките и хемискитезакони. Поаѓај­ќи од таму, можат да паднат во искушение и да заклучат дека веќе нема ни потреба за објаснување. Сепак, креационистите не се изненадуваат кога биомо­лекулите ги следат правилните обрасци на однесување кои ние ги нарекуваме природни закони.

Алтернативата би била да се верува дека биомолекулите на извесен на­чин поседуваат дополнителни и мистични својства. Тоа е облик на витализам, а креационистите ги отфрлаат таквите идеи. Меѓутоа, кога некој настан го опишуваме со помош на природните закони, ние само го опишуваме, но не го об­јаснуваме. (Апсолутно точно. Ова го тврдам и во оваа книга, независно од авторот на тексот; – мој коментар.) Ние немаме никакво објаснување за при­родните закони: тие се само објава на нашето непознавање на каузалитетот над тоа ниво. Кој може да го објасни постоењето на силата на тежа, електро­магнетната сила, итн.!? Препознавањето на природните закони кои го опишу­ваат однесувањето на живите организми и објаснувањето на настанокот на животот се две потполно различни работи. Сите наши познавања во областа на клеточната хемија не ни објаснуваат ништо за настанокот на клетката.

Оваа студија се осврнува на природата на потеклото на животот и ја опишува современата мисла во врска со тој предмет. При тоа треба да се има­ат на ум две прашања: а) можат ли научниците да произведат живот во лабо­раторија? б) може ли животот да настане спонтано, без некои интелигентни намери? Не би било мудро да тврдиме дека одговорот на второто прашање е позитивен сe додека одговорот на првото прашање е негативен. Имајќи го ова на ум, во понатамошниот текст ќе ги разгледуваме различните проблеми.

 Последно освежено ( Четврток, 20 Мај 2010 13:27 )
 
Коментари (4)
Odlicna debata
4 Понеделник, 03 Февруари 2014 23:38
Vladko Trencov
Na ovaa tema retko se organiziraat debati, a i na slicni temi, a toa e zalosno. Vo skolo ne ucat za odredeni dogmi, so koi ni perat mozokot. Darvinovata teorija e totalna i neosnovana izmislica. Ne postoi nieden, apsolutno nieden dokaz koj ja potvrduva. Samiot Darvin ja negiral pred smrtta. Samo od zivo moze da nastane zivo. Sekoj organizam e vdahnoven od Boga, so svoj DNK kod i kletocna struktura. Edna muva moze da ima razni podvidovi ( so golemi krila, golema, mala, sharena, otrovna itn) no nikogas, pod nikakvi uslovi duri ni vo sovremenite tehnologii za genetski modifikacii, taa muva ne moze da stane pajak, peperutka, vilinsko konjce ili drug ponapreden vid. Vo naukata ne se poznati pozitivni mutacii, tuku samo negativni. Darvinovata teorija vredi da se analizira, no ne i da se prifati.
Не за шест дена...
3 Петок, 08 Април 2011 11:45
Franz
Исто така, (како додаток на коментарот):
Освен трите врховни сефири кои го симболизираат Тројството, има уште седум.
Darvinizam
2 Четврток, 20 Мај 2010 12:32
Pro
Сметам дека во современиот свет веќе не е најважно тоа дали веруваме дека животот се развил преку еволуција или е создаден од бог. Живееме во време кога треба да ни бидат најважни оние работи кои се во опасност од исчезнување, а тоа се слободата и толеранцијата. Најважна работа е секој да има слобода да верува во што сака, а следно е да не ги осудуваме оние кои мислат поинаку и кои веруваат во нешто друго, кои се различни од нас.
darvinizam
Среда, 30 Јуни 2010 09:43
edni makedonci
Почитуван пријателе, ви благодарам за коментарот, но морам да посочам дека атеизмот е официјална доктрина во секоја секуларна дрѓава. Ние сме атеистички обликувани усте од градинка па до постдипломски студии. Бог мора сами да го откриваме а со него паралелно и конспирацијата која има за цел - атеистичка планета ! Се слоѓувам апсолутно со вас дека слободата на исбор е од Боог дадено право на човекот . Тоа е и каѓано во новиот завет каде што Исус вели - Кој хули на Отецот и на Синот ке се прости но кој хули на Светиот Дух - нема да се прости ниту на небото ниту на земјата. Светиот Дух или божествената креативна инспирација може да се попречи преку ограничувањето на правото на избор а тоа е хула на светиот Дух. Затоа Бог не го узурпира правото на атеистот да биде атеист, но атеистот го узурпира правото на религиозниот да биде религиозен. Тоа е најизразено преку образованието во кое децата немаат право да изберат помегу овие опции, туку имаат само една - Дарвин.
DARVINIZAM
1 Понеделник, 03 Август 2009 08:24
Vladimri Naumoski
Sosem se soglasuvam.... i sekogas hemijata vo mojot mozok ne mozela da ja prifati Darvinovata teorija. Nie kako poseben vid nemame nikakva vrska so majmunite. Nie sme tuka bukvalno kako nekoj da ne poseal.....

Додади го твојот коментар

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptImageOrdered listUnordered listQuoteCode
Happy smileyVery happy smileyWinking smileyOh my God !Smiley with tonque outHot smileySad smileyCrying smileyShocked smileyBe Right BackAshamed smileyConfused smileyI dont knowThinking smileyEye-rolling smileySleepy smileyDon't tell anyoneBaring teeth smileyParty SmileySick smileyAngry smileyDevilAngelNerd smileySarcastic smileySecret tellingThumbs upThumbs downClapping handsFingerscrossedLeft hugRight hugBoyGirlMessengerHeartBroken heartRoseWilted roseKissGiftBirthday cakeCigaretteHandcuffsBeer mugDry martiniI'mMoonStarSunRainbowUmbrellaIslandRainStormDinner plateBowlPizzaCoffee cupCatDogBatGoatSnailTurtleSheepFilmstripNoteE-mailCameraLightClockTelephone receiverComputerMobile phoneXboxSoccer ballAutoAirplaneMoneyFilmFilm LinkSoundPictureExclamationRss
Вашиот псевдоним:
Вашата адреса за електронска пошта:
Предмет:
Коментар: