English French German Italian Portuguese Russian Spanish

“ЕДЕН“ упатува повик за соработка до оние читатели на сајтот кои поседуваат интересни информации, истражуваат и имаат сопствено мислење за теми кои се обработуваат на овие страници или пак имаат преводи на македонски од статии објавени на други сајтови, блогови, часописи... да земат учество во понатамошното креирање и развивање на сајтот. Администраторите ќе ги разгледаат пристигнатите материјали и ќе ги објават оние кои се во склад со информациите кои веќе се нудат, а авторите или преведувачите кои ќе бидат најактивни ќе добијат своја рубрика и статус на уредници на истата. За повеќе информации или испраќање на материјалите контактирајте го администраторот на еден...

Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture - Критика на Дарвинизмот - Страна 6 PDF Печати Е-пошта
Ниво на корисникот: / 4
НајлошоНајдобро 
Напишано од Едни Македонци   
Понеделник, 04 Мај 2009 17:29
Индекс на артикл
Критика на Дарвинизмот(со коментари на Едни Македонци) Picture
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Сите страници

Својства на животот

Воопшто не е лесно да се дефинира животот: неопходни се барем три услови да се опише животот каков што го знаеме. Живиот организам изискува граница меѓу себе и своето опкружување; тој ја користи енергијата која извира од неговата околина за да створи материјал што го образува неговото тело; на крај, тој се репродуцира. Границите обично ги сочинува мембраната: значи таа мембрана може да се смета за неопходен услов за живот. Користењето енергија изискува метаболистички систем, вклучувајќи голем број исклучително спе­цифични ензими, распоредени во простор во вид на соодветна конфигурација и меѓусебно одвоени со мембрани, за да се воспостави високо организиран реак­тивен систем.

Репродукцијата бара дополнителна низа на ензими и низа на нуклеин­ски киселини. Производството на материјал неопходен за тие процеси изискува и извор на информации и систем на толкување на тие информации за да се кон­вертираат во клеточна активност. Предизвикот при објаснувањето на потекло­то на животот се гледа во следното: да се биде во состојба да се објасни како секој од тие системи можел спонтано да се појави заради формирање жив организам.

Тешкотии околу овој проблем се умножуваат кога ќе согледаме колку елементи се потребни за постоење на живот. Наједноставната клетка, myco­plasma genitalium, поседува околу 500 гени. Потпирајќи се на големината на тој организам и другите простигеноми, проценуваме дека се потребни најмалку 250 гени за да се појави денешниот облик на живот, додека првобитните форми на живот би се задоволиле и со 128 гени. Под претпоставка дека тоа е бараниот минимум, отсуството на било кој од тие гени би значело дека животот е не­можен. Протоклеткаталишена од само еден неопходен ген би имала повеќе живот од изолираниот протеин. Со оглед на тоа дека не постои функционална разлика меѓу протоклеткаталишена од суштинскиот ген и некои други ли­шени од 100 суштински гени, природната селекција не може да влезе во игра за да фаворизира преживување на едни за сметка на други. Случајот и природни­те законисе единствените услови кои овозможуваат да се даде материјалис­тичко објаснување на потеклото на животот.

Кога веќе зборуваме за случајот, да потсетам на зборовите на тат­кото на теоријата на случајни броеви, Анри Поанкаре, кој вели: Теорија­та на случајни броеви е една таква неслучајна работа која не смее да се препушти на случајот.Очигледно Поанкаре го насетил имплицитниот ред и со оваа реченица тоа го сугерира. (Мој коментар.)


Етапи на појави на живот

Во овој момент научниците не се во состојба да произведат живот во лабораторија. Дури и кога би можеле, тоа не докажува дека животот може да се појави без Творец. Всушност, кога условите неопходни за појава на живот би биле доволно строги (се чини дека токму тоа е случај), би можело да се каже де­ка потеклото на животот, судејќи по сè, бара интелигентен Творец. Сепак, до­колку се сака да се заклучи дека живот може да се појави без Творец, треба во ла­бораторија да се докаже како тоа можело да се случи. На тој начин, прашањето за потеклото на животот може да се набљудува од аспект на содзавањето на живот во лабораторија.

Потребни се многу хемиски компоненти за да се произведе жива клет­ка. Тие компоненти опфаќаат молекули на фосфолипид за клеточната мем­брана, протеини кои служат за чување и пренос на информации. Тие молекули, од своја страна, се составени од поситни елементи. Фосфолипидите се составе­ни од мрсни киселини, глицерол, фосфат и разни други состојки. Протеините се составени од аминокиселини. Нуклеинските киселини се составени од ше­ќер, азотни бази и фосфат.

Ако сакаме да создадеме живот, мора да отпочнеме со создавање на ма­ли молекули. Потоа, мора да ги здружиме малите молекули за да произведеме големи биомолекули. Следната фаза се состои во распоредување на големите биомолекули во реактивни комплекси и меѓуклеточни одделки. Откако тоа ќе се направи, мора да се отпочне со хемиски реакции, но така тие да не постиг­нат своја рамнотежа, туку да произведат непрекинат тек на енергија низ клетката, материјал потребен за таа клетка и за новите клетки.

Запаметете го ова и споредете го со подоцнежниот исказ на авто­рот, кога ќе зборува за хемиската нерамнотежа. (Мој коментар.)

Многу научни публикации го опишуваат успехот на различните хе­миски реакции кои се сметаат за важни за постанок на животот. Читатели­те можеби се импресионирани од остварениот напредок во разјаснувањето на потеклото на животот. Но, поголемиот број на тие извештаи подразбираат прецизни и грижливо контролирани лабораториски експерименти, кои не соод­ветствуваат на појавата на живот во предбиотичкиот свет. Наместо да да­дам преглед на тие експерименти, јас едноставно би ги опишал главните хипо­тези во поглед на постанакот на животот, а потоа би испитал некои од проб­лемите кои му пречат на секој натуралистички обид за објаснување на потек­лото на животот.


Хипотези за потеклото на животот

Предложени се три основни хипотези за објаснување на потеклото на животот. Прва од нив е хипотезата за првобитна супа. Нејзината суштина е во замислата дека органските состојки се концентрирани во предбиотички океан. Молекулите на овој или оној начин се произведени во атмосферата, или стигнале од космосот преку честичките на прашина или на кометите. Глав­ниот успех на хипотезата првобитна супабеше експерименталното произ­водство на аминокиселини и азотни бази поаѓајќи од гасовита смеса.

Варирајќи ги гасовите во таа смеса научниците успеваа да ги произве­дат речиси сите аминокиселини неопходни за живот. Тоа охрабри извесни на­учници да мислат дека протеините се првите произведени биомолекули и дека животот се развил од таа појдовна точка. Меѓутоа, не беше направен никаков значаен напредок подалеку од тоа, така што поголемиот број научници ја на­пуштија оваа хипотеза. Не беше возможно да се произведат протеини, а дури и да можеше, тое не би било од никаква полза за оваа теорија, бидејќи проте­ините не можат да се репродуцираат.

Втората хипотеза припаѓа на светот на РНК(РНК – рибонуклеин­ска киселина). Тука се смета дека животот се појавил со нуклеинските кисели­ни. Извесни рибонуклеински киселини можат да послужат како ензими во хе­миските реакции, па некои научници беа на мислење дека таквите рибозо­миможат да послужат како ензими за чување на информации. Оваа концеп­ција овозможува, преку елинимирање на една етапа во производниот процес на животот, да се остварат две цели одеднаш.

Меѓутоа, експерименталните резултати силно се спротивставуваат на таа теорија. Рибозата, еден вид на шеќерот, може да се произведе од формал­дехид, но неговата количина е премногу мала за да биде корисна и е преплавена од големата разноликост на другите производи. Можат да се произведат азот­ни бази, но не во услови кои би одговарале на предбиотичката Земја. Фосфати­те се речиси нерастворливи во присуство на калциум, а океаните изобилуваат со калциум. Ниедна од компонентите на РНК не може да се произведе во по­требната количина под условите прифатливи за предбиотичката епоха. Нас­проти бројните експериментални докази кои и противречат, хипотезата за светот на РНКостанува најпопуларна при објаснувањето на потеклото на животот од натуралистичко гледиште. Тој факт открива до која мерка духот на научникот може да биде насочуван од философските размислувања.

И не само философски. Редукционистичката парадигма наспроти холистичката е важечка и институционализирана парадигма, па духот на научникот е под пресија на сеопштиот конформизам! (Мој коментар.)

Третата хипотеза вели дека животот започнува како низа на хемиски реакции на минерална површина, каква што е површината од глина или пи­рит. Бројни биомолекули имаат негативно наелектризирана површина и се привлечени од позитивно наелектризираната површина на хидроксид металот. Тоа привлекување создава концентрација на биолошко важните молекули на минералната површина. Некои експериментални докази покажаа дека на так­ви минерални површини можат да се произведаат интересни реакции. Под од­редени услови нуклеотидите можат да образуваат синџири со дури 55 единици.

Меѓутоа, експерименталните услови не се соодветни за предбиотич­ката Земја, така што повеќето научници се скептични кон оваа хипотеза. Еден од проблемите се гледа во тоа што водата на океанот поминува низ хид­ротермички отвори, каде што високите температури би можеле да ги униш­тат сите присутни биомолекули пред да постигнат значајна концентрација. Има и други проблеми, како што е неверојатноста дека таков систем на хеми­ски реакции се образува на отворена метална површина, или како што е веро­јатноста дека неговото уривање е резултат на реакции со други хемиски про­изводи, дури и кога споменатиот систем би успеал да се формира. Научно гле­дано, хипотезата за првобитната пицане е баш толку вкусна!Последно освежено ( Четврток, 20 Мај 2010 13:27 )
 
Коментари (4)
Odlicna debata
4 Понеделник, 03 Февруари 2014 23:38
Vladko Trencov
Na ovaa tema retko se organiziraat debati, a i na slicni temi, a toa e zalosno. Vo skolo ne ucat za odredeni dogmi, so koi ni perat mozokot. Darvinovata teorija e totalna i neosnovana izmislica. Ne postoi nieden, apsolutno nieden dokaz koj ja potvrduva. Samiot Darvin ja negiral pred smrtta. Samo od zivo moze da nastane zivo. Sekoj organizam e vdahnoven od Boga, so svoj DNK kod i kletocna struktura. Edna muva moze da ima razni podvidovi ( so golemi krila, golema, mala, sharena, otrovna itn) no nikogas, pod nikakvi uslovi duri ni vo sovremenite tehnologii za genetski modifikacii, taa muva ne moze da stane pajak, peperutka, vilinsko konjce ili drug ponapreden vid. Vo naukata ne se poznati pozitivni mutacii, tuku samo negativni. Darvinovata teorija vredi da se analizira, no ne i da se prifati.
Не за шест дена...
3 Петок, 08 Април 2011 11:45
Franz
Исто така, (како додаток на коментарот):
Освен трите врховни сефири кои го симболизираат Тројството, има уште седум.
Darvinizam
2 Четврток, 20 Мај 2010 12:32
Pro
Сметам дека во современиот свет веќе не е најважно тоа дали веруваме дека животот се развил преку еволуција или е создаден од бог. Живееме во време кога треба да ни бидат најважни оние работи кои се во опасност од исчезнување, а тоа се слободата и толеранцијата. Најважна работа е секој да има слобода да верува во што сака, а следно е да не ги осудуваме оние кои мислат поинаку и кои веруваат во нешто друго, кои се различни од нас.
darvinizam
Среда, 30 Јуни 2010 09:43
edni makedonci
Почитуван пријателе, ви благодарам за коментарот, но морам да посочам дека атеизмот е официјална доктрина во секоја секуларна дрѓава. Ние сме атеистички обликувани усте од градинка па до постдипломски студии. Бог мора сами да го откриваме а со него паралелно и конспирацијата која има за цел - атеистичка планета ! Се слоѓувам апсолутно со вас дека слободата на исбор е од Боог дадено право на човекот . Тоа е и каѓано во новиот завет каде што Исус вели - Кој хули на Отецот и на Синот ке се прости но кој хули на Светиот Дух - нема да се прости ниту на небото ниту на земјата. Светиот Дух или божествената креативна инспирација може да се попречи преку ограничувањето на правото на избор а тоа е хула на светиот Дух. Затоа Бог не го узурпира правото на атеистот да биде атеист, но атеистот го узурпира правото на религиозниот да биде религиозен. Тоа е најизразено преку образованието во кое децата немаат право да изберат помегу овие опции, туку имаат само една - Дарвин.
DARVINIZAM
1 Понеделник, 03 Август 2009 08:24
Vladimri Naumoski
Sosem se soglasuvam.... i sekogas hemijata vo mojot mozok ne mozela da ja prifati Darvinovata teorija. Nie kako poseben vid nemame nikakva vrska so majmunite. Nie sme tuka bukvalno kako nekoj da ne poseal.....

Додади го твојот коментар

BoldItalicUnderlineStrikethroughSubscriptSuperscriptImageOrdered listUnordered listQuoteCode
Happy smileyVery happy smileyWinking smileyOh my God !Smiley with tonque outHot smileySad smileyCrying smileyShocked smileyBe Right BackAshamed smileyConfused smileyI dont knowThinking smileyEye-rolling smileySleepy smileyDon't tell anyoneBaring teeth smileyParty SmileySick smileyAngry smileyDevilAngelNerd smileySarcastic smileySecret tellingThumbs upThumbs downClapping handsFingerscrossedLeft hugRight hugBoyGirlMessengerHeartBroken heartRoseWilted roseKissGiftBirthday cakeCigaretteHandcuffsBeer mugDry martiniI'mMoonStarSunRainbowUmbrellaIslandRainStormDinner plateBowlPizzaCoffee cupCatDogBatGoatSnailTurtleSheepFilmstripNoteE-mailCameraLightClockTelephone receiverComputerMobile phoneXboxSoccer ballAutoAirplaneMoneyFilmFilm LinkSoundPictureExclamationRss
Вашиот псевдоним:
Вашата адреса за електронска пошта:
Предмет:
Коментар: